Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj
 46a Konferenco de ILEI
Sieber/Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo 12-18.07.2013 Germanio
 

Aliĝilo


Bv. nepre plenigi la kampojn kun stelo (*)

Personaj datumoj

Mi estas*
Antaŭnomo*
Familia nomo*
Naskiĝjaro*
Lando*
Poŝtkodo*
Urbo*
Strato*
Numero*
Telefono
Retadreso*

Mi konsentas, ke mia nomo kaj adreso aperu en la konferenclibro kaj mia nomo kaj lando aperu sur la kongresa hejmpaĝo inter la aliĝintoj.

Kotizoj*

La baza aliĝkotizo dependas de du landokategorioj kaj la aliĝdato. (Loĝado, manĝado, ekskursoj k.a. servoj pagendas aparte).
A: Ĉiuj landoj escepte de tiuj ĉi-sekve sub B.
B: Ekssocialismaj landoj de orienta Eŭropo; landoj de Latinameriko, Afriko, kaj Azio (escepte de Israelo, Japanio kaj Korea Respubliko).

Premia rabatkotizo: frualiĝanto ĝis 31.01.2013:
A: 40 €
B: 25 €
50% por la kvindeka kaj 100% por la centa aliĝintoj
Prezoj ĝis 31.03.2013 ĝis 30.06.2013 post 30.06.2013
Aliĝkategorio A B A B A B
ILEI-membro¹ 50 € 30 € 60 € 35 € 70 € 45 €
Ne ILEI-membro 65 € 40 € 75 € 45 € 90 € 55 €
Junulo², handikapulo³ 25 € 15 € 30 € 20 € 35 € 25 €

¹ Membro estas tiu, kiu jam pagis kotizon al ILEI por la jaro 2013.
² Junulo: kiu naskiĝis post la 31-a de decembro 1981.
³ Handikapulo bv. atesti al ILEI.
Aliĝkotizo por unu tago estas 25 € kaj por A- kaj B-landanoj.

Mi bezonas invitilon kaj kontaktos LKK por individua traktado.


Donaco al la kongresa kaso

Programo

Mi partoprenos en la specialaj paralelaj programofertoj:
Instrukapabliga klerigmodulo (super 'Flugiloj')
ILEI-lernejo (SALO 8) por malpli ol 18-jaruloj
Neniu kromprogramo

Bankedo (frandaĵoj, abunda vespermanĝo kun programo, muziko, dancado, vingustumado)
40 € (A-lando)
35 € (B-lando)
Mi ne partoprenos la bankedon

Mia kontribuo

Ŝatus prelegi pri
Ŝatus prezenti dum la internacia vespero


Ekskursoj

Ekskurso al
TT1 Hannover per trajno, tuttaga 40 €
DT1 Harz-montaro/Goslar per buso, duontaga 25 €
DT2 Göttingen per trajno, duontaga 25 €
Uborigardado en Herzberg 10 €


Mendo de tranoktado

Mi devas pagi kun mia kongreskotizo la tranoktadkoston laŭ la ĉi tie elektita kategorio
(plej malfrue ĝis 30.04.2013 50% repagebla kaze de malmendo)

Ĉambroperado por aliĝanto 3 €
La prezoj estas por unu nokto kaj unu persono

de julio 2013 - ĝis julio 2013 en

Hotel Zum Pass*** (kun matenmanĝo)
2-lita 38 €
3-4 lita 32 €
Mi ŝatus loĝi kun

Haus Iris*** (kun matenmanĝo)
2-lita 38 €
3-lita 32 €
Mi ŝatus loĝi kun

Apartamento (sen matenmanĝo) en feriodomo, (ĝenerale por 1-4 personoj) varias inter ĉ. 15-50 €, depende de la nombro de kunloĝantoj, servoj, manĝo. La verajn kostojn vi mem pagos al la domposedantoj!

Mi mendas apartamenton kaj pagas al LKK 30 €/persono por la antaŭmendo, rezervado de feriodoma ĉambro. La verajn kostojn mi pagos surloke al la domposedanto. (LKK repagos la 30 € rezervig-sumon post via alveno.)
En la apartamenta ĉambro mi volas loĝi:
sola
en 2-persona apartamento
en 3-persona apartamento
en 4-persona apartamento
Mi ŝatus loĝi kun

kampadejo por ruldomo
Laŭ individua mendo

memzorganto
LKK ne respondecas


* Mi komprenas, ke la aliĝo validas nur post kompleta pago en unu el la jenaj manieroj (indiku vian pagmanieron):
Pagojn sendu al
Entute pagenda sumo: 0 €
Al ILEI-konto ĉe ING-banko, IBAN: NL55INGB 0004676855, BIC: INGBNL2A. Aldonu 5 € se vi pagas de ekster Eŭropa Unio. Bv. indiki "ILEI-konferenco 2013"
Al ILEI-konto ĉe UEA ilek-a, indikante "ILEI-konferenco 2013"
En Germanio: Bankkonto - Volksbank Schmallenberg, BLZ 46062817, Konto N-ro 5187110500

Alveno - forveturo

Alveno per
trajno
aŭto
buso
ruldomo

Mi alvenos en la julio 2013,

Rimarkoj

Mi planas pluveturi al UK en Islando kaj petas informojn pri veturebloj.

Mi akceptas la partoprenkondiĉojn kaj regulojn kaj aparte deklaras, ke mi havas validan san- kaj akcident-asekuron por mia restado en Germanio dum la 46-a ILEI-konferenco.

Kontrola kodo Type this code into the next field >  >   > 

 

ILEI-konferenco © 2012 LA-Arts