Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj
 46a Konferenco de ILEI
Sieber/Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo 12-18.07.2013 Germanio
 

Kotizoj, aliĝo

Jen kelkaj gravaj informoj rilate al la kotizoj, aliĝo al ILEI-konferenco. Bonvolu legi tion kun atento:


ALIĜINTOJ: 106 (87 plenkreskuloj kaj 19 gejunuloj) el 29 landoj, 5 kontinentoj (stato: 18.07.2013): Aŭstralio 3, Belgio 1, Brazilo 1, Ĉinio 6, Francio 4, Finnlando 2, Germanio 36, Hispanio 1, Hungario 3, Italio 3, Japanio 2, Suda Koreio 5, Kroatio 1, Kubo 1, Madagaskaro 1, Makedonio 1, Mongolio 2, Nederlando 2, Nepalo 2, Niĝerio 1, Pakistano 5, Pollando 12, Rumanio 1, Senegalio 1, Slovakio 1, Svedio 2, Svislando 1, Usono 3, Sud-Afriko 2
LAŬLANDA LISTO de aliĝintoj
NOMLISTO: jen la alfabeta nomlisto de aliĝintoj, kiuj konsentis pri aperigo de sia nomo (.pdf 30 KB)


Kotizoj

La baza aliĝkotizo dependas de la landokategorio kaj la aliĝdato de la aliĝanto. Estas du landokategorioj:
A. Ĉiuj landoj escepte de tiuj ĉi-sekve sub B.
B. Ekssocialismaj landoj de orienta Eŭropo; landoj de Latinameriko, Afriko, kaj Azio (escepte de Israelo, Japanio kaj Korea Respubliko).

Aliĝperiodo:                 ĝis 31.03.2013   ĝis 30.06.2013   post 30.06.2013
Aliĝkategorio:                 A        B                   A        B                      A       B
Membro de ILEI(1)       50 €   30 €              60 €  35 €                  70 €  45 €
Ne-membro                  65 €   40 €              75 €  45 €                 90 €  55 € 
Junulo(2), handik.(3)    25 €   15 €              30 €  20 €                 35 €  25 €

(1) Membro estas tiu, kiu jam pagis kotizon al ILEI por la jaro 2013.
(2) Junulo: kiu naskiĝis post la 31-a de decembro 1981.
(3) Handikapulo: bonvolu sendi al ILEI atestilon.
Aliĝkotizo por unu tago estas 25 € por A- kaj B-landoj.

Loĝado, manĝado, ekskursoj kaj aliaj servoj pagendas aparte.

Rabatoj: Premiaj rabatoj por aliĝintoj ĝis la 31a de januaro 2013: A-landoj: 40 €, B-landoj: 25 EUR
                50% por la kvindeka kaj 100% por la centa aliĝintoj.

Aliĝilo reta: bv. alklaki Aliĝilo en la menuo.
Aliĝilo deŝutebla (papera versio, pdf)

Pagmanieroj:

  •  Al ILEI-konto ĉe ING-banko, IBAN: NL55INGB 0004676855, BIC: INGBNL2A. Aldonu 5 € se vi pagas de ekster Eŭropa Unio. Bv. indiki "ILEI-konferenco 2013"
  •  Al ILEI-konto ĉe UEA ilek-a, indikante "ILEI-konferenco 2013"
  •  En Germanio: Bankkonto - Volksbank Schmallenberg, BLZ 46062817, Konto N-ro 5187110500

Kondiĉoj pri pagoj kaj repagoj por la konferenco de ILEI

• La aliĝkotizo ne inkluzivas ajnan asekuron, loĝadon, manĝojn, ekskursojn kaj aliajn eventualajn aparte pagendajn aferojn, pri kiuj informoj, mendiloj kaj prezoj aperis en tiu ĉi retpaĝaro kaj tra aliaj komunikkanaloj.

• 50% de la aliĝkotizo kaj 80% de la sumo por mendoj estos repagitaj, se la aliĝinto malaliĝos pro valida kaŭzo antaŭ la 15-a de junio 2013.
Malaliĝinte pro valida kaŭzo antaŭ la 1-a de julio 2013, la aliĝinto rericevos 60% de la sumo por mendoj, sed ne la aliĝkotizon.
Malaliĝinte pli poste, la aliĝinto ne ricevos ajnan repagon.

• Kaze de ne-okazigo de mendita servo (ekz. pro ne sufiĉa kvanto de aliĝantoj), la pagita sumo por la koncerna servo estos repagita.

• Konferencaneco estas transdonebla, sed necesas alpagi la diferencon depende de la lando kaj aliĝperiodo. ILEI ne repagas la diferencon kaze de transdono al aliĝanto en malpli kosta kategorio.

Citaĵo el la konferenca regularo:

6. Konferencanoj devas fari nenion, kio kontraŭas la Konferencan Regularon aŭ malutilas al la ILEI-Konferenco kaj devas submetiĝi al la leĝoj de la lando, kie okazas la ILEI-Konferenco.

7. Ĉiu vendado de varoj en ILEI-Konferenco bezonas antaŭan aprobon de la Estraro, kiu starigas la kondiĉojn. Skriba peto pri tia agado estu
liverita al la Estrarano pri Konferencoj nepre antaŭ la 30-a de junio de la konferenca jaro.

Subtenu aliajn

Kiel kutime, ankaŭ ĉi-jare ni petas vin laŭeble subteni ne-pagipovajn kolegojn kaj la agadon de ILEI ĝenerale. Vi povos aldone al via aliĝo donaci al la Koleghelpa Kaso (per kiu ILEI membrigas ne-pagipovajn instruistojn), al la Fonduso Dazzini (subteno al ne-pagipovaj partoprenantoj de konferenco), al la konferenca kaso ktp. Legu pli.

ILEI-konferenco © 2012 LA-Arts